Αγροτική Παραγωγή

Αγροτική Παραγωγή

Παραγωγή | Για την Αχαΐα
Η φυτική-γεωργική παραγωγή του νομού περιλαμβάνει τις ακόλουθες, κύριες, κατηγορίες καλλιεργειών:

 • Αμπελώνες οινοποίησης συνολικής εκτιμώμενης έκτασης 40,000 στρεμμάτων,
 • Ελαιώνες συνολικής εκτιμώμενης έκτασης 200,000 στρεμμάτων
 • Καλλιέργειες εσπεριδοειδών συνολικής έκτασης 6,500 στρεμμάτων
 • Κορινθιακή σταφίδα σε έκταση 46,000 στρεμμάτων,
 • Καλλιέργειες κηπευτικών (υπαίθριων και υπό κάλυψη) σε έκταση 38,000 στρεμμάτων, και
 • Καλλιέργειες δημητριακών και αραβοσίτου σε έκταση 170,000 στρεμμάτων.

Παραγωγή | Για την Αχαΐα
Πέραν των παραπάνω, ο νομός Αχαΐας διαθέτει δημοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους συνολικής έκτασης 110,000 στρεμμάτων και πληθυσμούς αιγοπροβάτων και βοοειδών που φθάνουν τις 140,000 και 1,000 αντίστοιχα.
Τα, ήδη διαπιστωμένα, προβλήματα του νομού αφορούν κυρίως:

 • Στο υψηλό κόστος παραγωγής των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,
 • Στην πλήρη απουσία ανταγωνιστικών ομάδων παραγωγών, και
 • Στην απουσία ικανού αριθμού ανταγωνιστικών μεταποιητικών μονάδων για την απορρόφηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων του νομού, κυρίως από τις αγορές του εξωτερικού.

Παραγωγή | Για την Αχαΐα
Οι κύριες επιδιώξεις πρέπει να είναι:

 • Η μόνιμη επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για τη δημιουργία χαρακτηριστικών εξωστρέφειας της παραγωγικής διαδικασίας και την προβολή των προϊόντων, και
 • Η παροχή φορολογικών κινήτρων για τη δημιουργία εταιρικών δομών μεταξύ των παραγωγών.

Τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές προϋποθέσεις στο κυνήγι της επιβίωσης και της ανταγωνιστικότητας της ίδιας της παραγωγής, καθώς:

 • Επιτρέπουν, με μεγαλύτερη ευχέρεια, τη διεκδίκηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την οργάνωση και την τυποποίηση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων,
 • Ωθούν τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων και την εξυγίανση-βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου με στόχο την αύξηση της παραγωγής,

 • Θέτουν σε προτεραιότητα, για τη δημόσια διοίκηση, τη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών στο σύνολο των αγροτικών περιοχών του νομού (αγροτικές οδοί, υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης), και
 • Δημιουργούν περισσότερες και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την προώθηση των προϊόντων του νομού σε αγορές του εξωτερικού, με την εκμετάλλευση, ανάπτυξη και περαιτέρω κατασκευή εκτεταμένων υποδομών εμπορευματικού χαρακτήρα (agro logistics).